Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị công nghệ.

Hi?n  nay chúng tôi là ??i di?n phân ph?i c?a các s?n ph?m và gi?i pháp t? ??ng hóa chính hãng c?a các nhà cung c?p gi?i pháp hàng ??u th? gi?i nh?:  SIEMENS, SCHNEIDER, DANFOSS.

Chúng tôi chuyên cung c?p các thi?t b? ?i?n, t? ??ng hóa và v?t t? liên quan v?i chi?t kh?u ca0

schneider                                                          siemens

  Travis Frederick Womens Jersey

Tin Liên Quan